Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2014

baroccco
Ach, jakże uwielbiam momenty gdy ostatkiem sił bronię się przed Twoim czarującym obezwładnianiem, bezsilna, na skraju słodkiej rozkoszy.
Reposted fromsennsuall sennsuall

August 12 2014

5484 8527
Reposted frompussyporn pussyporn viamaking-love making-love
baroccco
4809 678a
Reposted frommisza misza viamaking-love making-love
baroccco
9155 914a
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie vianiewiastqa niewiastqa
baroccco
baroccco
baroccco
baroccco
Tylko patrz i spojrzeniem wyznawaj mi miłość.
— Małpa
baroccco
CHCIAŁABYM BYC DOBRA. Nie być dla nikogo zgryzotą. MARZĘ, ŻEBY MOJA OBECNOŚĆ WPŁYWAŁA KOJĄCO na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe viatakemetoheaven takemetoheaven
baroccco
baroccco
baroccco
baroccco
baroccco
0158 35b5
Reposted fromtwice twice viaasfiksjofilia asfiksjofilia
baroccco
baroccco
baroccco
baroccco
4814 80a4 500
Reposted frompseudooptymistka pseudooptymistka viasowaaa sowaaa
baroccco
0419 2b49
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaweheartit weheartit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl